Reklamačné podmienky

Reklamácia tovaru sa striktne riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Českej republiky.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, je kupujúci povinný s prepravcom vyhotoviť záznam o poškodení a kupujúcemu bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z dodávky alebo dodaný iný bezchybný výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení, tj najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky, pred prvým použitím výrobku, na telefónnom čísle +420 774 742 123 alebo e-mailom na adresu info@abckrmiva.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie obsahu tovaru a fyzického porušenie tovaru nebudú akceptované.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

V prípade reklamácie, kupujúci zašle predávajúcemu reklamovaný tovar, a to doporučene s poistením, inak predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nemu. Zásielky zaslané na dobierku, rovnako tak ako zásielky posielané kupujúcim na náklady predávajúceho predávajúci nepreberá.

Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predávajúci potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačný doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie – predávajúci zabezpečí odstránenie závady na výrobku na svoje náklady. Ak odstránenie vady nie je možné, predávajúci po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účel použitia) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svémocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku).

Reklamačný list nájdete tu.