Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
(Ďalej len „obchodné podmienky“)

 
I. Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.abckrmiva.sk je Centrum veterinární péče s.r.o., Lhotka 54, 560 02 Česká Třebová, Česká republika, IČO 28785789, DIČ: CZ-28785789 (ďalej len predávajúci).

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho.

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ale nakupuje tovar za iným účelom ako pre podnikanie s týmto tovarom.

Objednávka je elektronický formulár odoslaný kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu obsahujúci informácie o kupujúcom, predávajúcim, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu a celkovú kúpnu cenu.

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.


 
 
II. Objednávaní tovaru

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Vyplnením a odoslaním objednávky uskutočnenej prostredníctvom internetového obchodu kupujúci potvrdzuje, že akceptuje tieto obchodné podmienky a objednávka sa stáva záväznou.

Objednávka je platná len pri dodržaní podmienky, že údaje uvedené kupujúcim do objednávky sú platné a pravdivé. V prípade nejasností ohľadom údajov uvedených v objednávke má predávajúci právo kontaktovať kupujúceho prostredníctvom ním uvedených kontaktných údajov. Ak objednaný tovar nie je momentálne na sklade alebo nie je možné dodržať dodaciu dobu, bude predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušenia objednávky.

Po odoslaní objednávky predávajúci zašle kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu informatívne „Potvrdenie o zaregistrovaní objednávky“.Tento informačný e-mail kupujúceho informuje iba o tom, že predávajúci jeho objednávku dostal a nemožno ho považovať za akceptáciu zaslané objednávky. Potvrdením akceptácie objednávky kupujúceho je len vystavená faktúra, ktorú predávajúci odošle kupujúcemu.

 

III. Ceny a platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve pozostávajúcej z ceny tovaru a ceny doručenia – náklady na doručenie tovaru, ak sú kupujúcemu účtované – (ďalej len „kúpna cena“).

Cena tovaru je cena uvedená na stránkach internetového obchodu predávajúceho v čase odoslania objednávky kupujúceho predávajúcemu. Cena tovaru je uvedená vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo priebežnej aktualizácie cien tovaru v internetovom obchode. Ceny uvedené v objednávke sú však po jej odoslaní kupujúcim záväzné a nemenné pre obe strany.

Cena doručenia (dopravy) je rôzna podľa druhu doručenia a celkovej ceny objednávky, a kupujúci si ju volí pri vyplňovaní objednávky.

Spôsoby platby v internetovom obchode:

a)  dobierkou,

b)  platba prevodom na účet 5135641641/0900 pre bezhotovostné platby. Ako variabilný symbol uvedie kupujúci číslo objednávky.

Faktúra vystavená predávajúcim bude kupujúcemu zaslaná V elektronickej podobe najneskôr do 14 dní od odoslania tovaru. Faktúra slúži ako daňový doklad.


IV. Dodacie podmienky

Spôsob dodania si určuje kupujúci pri vypĺňaní objednávky. Predávajúci poskytuje tieto spôsoby dodania (doručenia) tovaru:

a) prepravnou službou DHL Parcel Slovakia.

Dodacia lehota v rámci územia Slovenskej republiky a Slovenská republiky je od 24 hodín do 30 dní a závisí od druhu objednaného tovaru a druhu dopravy. Obvyklá dodacia lehota je preto uvedená osobitne u každého tovaru v katalógu internetového obchodu. Tovar na sklade je obvykle vyko le expedovaný do 24 hod

Doručenie kuriérskou službou trvá zvyčajne 1 až 3 pracovné dni. Táto lehota začína plynúť v prípade platby dobierkou prvý pracovný deň nasledujúci po dni, kedy bola objednávka kupujúcemu potvrdená, u platieb bankovým prevodom začína lehota plynúť dňom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovateľom alebo chybne udanou adresou kupujúceho alebo ním určeného príjemcu. Rovnako nenesie zodpovednosť za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Ak objednaný tovar predávajúci nemá momentálne na sklade, bude kupujúceho o tejto skutočnosti informovať telefonicky alebo e-mailom a ak si to bude kupujúci želať, predávajúci ponúkne náhradné riešenie alebo bezodkladne, najneskôr do 7 dní, vráti zaplatenú čiastku na účet, z ktorého kupujúci uskutočnil platbu.

Obsahom každej zásielky (dodávky) je objednaný tovar a dodací list. Faktúra bude zaslaná elektronicky najneskôr do 14 dní od odoslania tovaru na e-mail kupujúceho.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar. V prípade neprevzatia tovaru alebo neuhradenia kúpnej ceny tovaru zostáva u doručovateľa najdlhšie po dobu, ktorú stanovujú obchodné podmienky doručovateľa, a to spravidla 7 dní. V prípade osobného odberu zostáva tovar u predávajúci najdlhšie po dobu 20 dní od e-mailovej výzvy kupujúcemu na prevzatie objednaného tovaru.

Pri nevyzdvihnutí zásielky je predávajúci oprávnený účtovať všetky náklady spojené s dodaním tovaru a jeho balením, ktoré predávajúci uhradil dopravcovi a kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť. Tento nárok vzniká aj v prípade nevyzdvihnutia zásielky, ktorá spĺňala podmienky pre dopravu zdarma.

Ceny za jednotlivé druhy doručenia (dopravy) sú závislé od cien a podmienok poskytnutých predávajúcemu doručovateľom a môžu sa teda meniť. Z týchto dôvodov nie sú uvádzané v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ale kupujúci má vždy možnosť sa zoznámiť s aktuálnymi cenami na stránkach internetového obchodu (výberom odkazu „Doprava“). Pri osobnom odbere predávajúci dopravu neúčtuje.

Objemné zásielky presahujúce hmotnosť 30 kg (vrátane obalového materiálu) budú rozdelené do viacerých zásielok.


 
V. Storno objednávky

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť do 4 hodín od odoslania objednávky a to e-mailom na adresu: info@abckrmiva.sk, alebo telefonicky na telefónnom čísle: +420 774 742 123. V žiadosti o zrušenie objednávky je kupujúci povinný uviesť svoje kontaktné údaje a číslo objednávky.

V prípade, že kupujúci svoju objednávku zruší po lehote 4 hodín od odoslania objednávky, predávajúci je oprávnený vyúčtovať kupujúcemu všetky náklady spôsobené týmto konaním a kupujúci je tieto povinný uhradiť.

VI. Záručné podmienky, reklamácie a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo na odstúpenie od zmluvy podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, v takom prípade je povinný vrátiť tovar spolu s faktúrou poštou alebo osobne na adresu predávajúceho. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy (kúpy) len ak je tovar vrátený kompletný a nepoškodený, v pôvodnom a neznehodnotenom obale, s kompletnou dokumentáciou priloženou k tovaru. Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze do 14 dní odo dňa doručenia takto vráteného tovaru.

Reklamácie

Reklamácia tovaru sa striktne riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Českej republiky.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, je kupujúci povinný s prepravcom vyhotoviť záznam o poškodení a kupujúcemu bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z dodávky alebo dodaný iný bezchybný výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení, tj najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky, pred prvým použitím výrobku, na telefónnom čísle +420 774 742 123 alebo e-mailom na adresu info@abckrmiva.sk. Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie obsahu tovaru a fyzického porušenie tovaru nebudú akceptované.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

V prípade reklamácie, kupujúci zašle predávajúcemu reklamovaný tovar, a to doporučene s poistením, inak predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nemu. Zásielky zaslané na dobierku, rovnako tak ako zásielky posielané kupujúcim na náklady predávajúceho predávajúci nepreberá.

Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predávajúci potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačný doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie – predávajúci zabezpečí odstránenie závady na výrobku na svoje náklady. Ak odstránenie vady nie je možné, predávajúci po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účel použitia) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svémocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku).

Reklamácia poškodenej zásielky
V prípade poškodenia zásielky musí príjemca umožniť DHL sa presvedčiť o skutočnom stave poškodenia či čiastočnej strate zásielky. Z týchto dôvodov je príjemca povinný zabezpečiť, aby sa zásielkou nebolo akokoľvek manipulované a aby bol zachovaný obal Zásielky, v ktorom mu bola Zásielka doručená. Z rovnakého dôvodu nesmie byť Zásielka bez súhlasu DHL zničená alebo prepravujú na iné miesto. Pri poškodených Zásielok je Príjemca povinný umožniť či zaistiť možnosť ohliadke Zásielky tiež zástupcovia poisťovne DHL. Odosielateľ si je vedomý toho, že ak nesplní svoje povinnosti v tomto odseku, nemusí byť dostatok dôkazov o vzniku škody, čo môže viesť až k odmietnutiu reklamácie.
Podanie "Reklamácia poškodenej zásielky" musí príjemca urobiť e-mailom s priloženou fotodokumentáciou.
Každá poškodená zásielka musí byť odfotená podľa návodu:
 
Fotodokumentácia zásielky podľa priloženého návodu
a) celkový pohľad na vonkajší obal
b) detail obalu v mieste poškodenia
c) adresné etiketa DHL
d) výplne a umiestnenie tovaru v balení
e) poškodený tovar

VII. Ochrana osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov kupujúceho predávajúcemu je dobrovoľné. Zaregistrovaním v internetovom obchode alebo vyplnením a odoslaním objednávky bez registrácie kupujúci poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu, adresu trvalého bydliska / doručenia vrátane PSČ). Predávajúci potrebuje tieto údaje poznať, aby mohol objednávku kupujúceho vybaviť a spracovať v účtovnom a fakturačnom systéme. Nakladanie s takto získanými osobnými údajmi je vykonávané v súlade so zákonom č 101/2000 Zb., V platnom znení.

Kupujúci poskytuje predávajúcemu svoj súhlas na spracovanie a uchovanie svojich osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre obchodné činnosti predávajúci, ktorý ich bude spracovávať v informačných systémoch a to na dobu neurčitú alebo do doby, kedy tieto osobné údaje predávajúci na telefonickú alebo písomnú žiadosť kupujúceho vyradí z databázy internetového obchodu. Predávajúci vykoná zmenu na základe žiadosti kupujúceho najneskôr do 30 dní od jej doručenia alebo podania. Všetky osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom internetového obchodu sú chránené pred zneužitím treťou osobou a nebudú poskytnuté tretej strane s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky ako sú napríklad banky a doručovateľ (dopravca), a to výhradne v nutnom rozsahu ich činnosti na vybavenie objednávky (napr. meno, adresa, číslo účtu).

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné v znení a rozsahu uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci prehlasuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil pred vyplnením objednávky a že s nimi súhlasí. Odoslaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku zakúpeného v internetovom obchode, v prípade, že tento výrobok bol použitý v rozpore s pokynmi a návodom na obsluhu stanovených výrobcom či dodávateľom. Rovnako predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prevádzkou alebo používaním výrobku v podmienkach, ktoré nezodpovedajú určenému výrobku (napr. nevhodná teplota, vlhkosť, chemické prostredie či mechanické vplyvy prostredia) alebo za škody spôsobené nesprávnym ošetrovaním výrobku alebo jeho zanedbaním.

Pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak, riadi sa zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka so zvláštnym zreteľom k ustanoveniam týkajúcim sa uzatvárania zmlúv za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie týchto obchodným podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 16. 8. 2019.